Airline Business
ธุรกิจการบิน
  • Facebook
  • Twitter

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาธุรกิจการบินสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินได้หลากหลาย เช่น Click ...

logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC