วิธีสมัครเรียน

          

     สามารถเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ปวช.) สมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
     - สามารถมาเขียนใบสมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา

       (ในกรณีมาสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัย)

     - เวลาการเปิดรับสมัครด้วยตัวเอง จะดำเนินการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
       “ สมัครสอบ และ รอสอบสัมภาษณ์ (รู้ผลหลังการสอบทันที)” หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ 
Click
            *** หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ***

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียน

     1.สำเนาเอกสารการศึกษาใบปพ. ที่มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน หรือใบสำสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(GED,ปวช.) จำนวน 1 ฉบับ

     2.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

     3.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

     4.เอกสารรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ(กรณีจบจากต่างประเทศ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     - เป็นผู้ที่สำเร็จการการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปวช. หรือเทียบเท่า   

     - เกรดเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคเรียน 5 ไม่ต่ำกว่า 2.00
     - มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง