ค้นหา
  • akechaido

สัมมนาในหัวข้อ "การทำงานในธุรกิจโรงแรม" โดย Executive Chef, จากโรงแรม Hyatt Regency Lake Tahoe NV

เช้า 19 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการจัดการโรงแรม ทั้งวิชาเอกการโรงแรม และ วิชาเอกธุรกิตภัตาคาร ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ

"การทำงานในธุรกิจโรงแรม" โดยได้รับเกียรติจาก Executive Chef, Mr Alan Kubler จากโรงแรม Hyatt Regency Lake Tahoe NV, USA มาเป็นวิทยากร พร้อมแนะนำเทคนิค และความรู้ที่หลากหลาย

สำหรับการทำงานในสายธุรกิจโรงแรม ซึ่งนักศึกษาที่เข้าฟังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการงานในสายโรงแรมได้เป็นอย่างดี


#SSRUIC


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น