ค้นหา
  • akechaido

ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "Chao Toob Club's Charity Project " แบ่งปันความรัก ให้น้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "Chao Toob Club's Charity Project " แบ่งปันความรัก ให้น้องหมาในเดือนแห่งความรัก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชา Personality Development and Grooming ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลันานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ต้องการปลูกฝังจิตอาสาให้กับนักศึกษาทุกคนที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วของมหาวิทยาลัย ได้มีจิตสำนึกในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยการให้ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อผู้อื่น รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอันจะนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นในอนาคตดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น