ค้นหา
  • akechaido

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งหมด 14 คน ในรายวิชา Personality Development and Grooming ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพผืนป่าให้ อุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างความสมดุลของทรัพยากรภายใต้แนวทางปลูกต้นไม้ในใจคนตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับป่าชายเลน แหล่งทรัพยากรอาหารทะเล รวมทั้งแหล่งผลิตออกซิเจน ตลอดถึงช่วยดักกรองของเสียให้เป็นน้ำดีต่อไป


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น