Untitled-7.jpg

หลักสูตรสาขาวิชา

1-edit.jpg

ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินเป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการบิน สร้างผู้ประกาอบอาชีพด้านบริบนเครื่องบิน และ ภาคพื้นดิน ภูมิศาสตร์การบิน กฏและระเบียบการจราจรทางอากาศ ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน ระเบียบพิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ และ การขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ โดยลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการจำลอง มีการศึกษาดูงานจากสถานที่ประกอบกิจการจริง พร้อมส่งเสริมความชำนาญในวิชาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างเทศ More... Click

ศศ.บ. (การโรงแรม)

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการโรงแรม เป็นสาขาวิชาที่เน้นความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการจัดการโรงแรม (Hospitality) และศึกษาถึงโครงสร้างการบริหารจัดการ (Management) การศึกษาแนวโน้มการดำเนินงานด้านธุรกิจโรงแรม โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏฺิบัติโดยลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการจำลอง อีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรือสหกิจ ศึกษางานในธุรกิจสถานประกอบการด้านการโรงแรมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน การวางระบบต่างๆ ภายในโรแรม More... Click

3-edit.jpg
4-edit.jpg

บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฏีการบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์และการตลาด โดยเน้นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการวิเคราะห์เชิงระบบ การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริการทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ โดยลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการจำลอง More... Click

ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว นะักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและทั่วโลก โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบริษัทนำเที่ยวจำลอง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์นำเที่ยวด้วยตนเอง ทั้งยังมีการจัดทัศนศึกษา เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในประเทศไทยเพื่อเรียนรู้การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศท์ นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนภาษาที่ 3 อันได้แก่ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย รัสเซีย หรือ ฝรั่งเศส More... Click

2-edit.jpg
5-edit.jpg

บธ.บ. (บริหารธุรกิจดิจิทัล)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เน้น เตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความรู้ ทักษะด้านธุรกิจดิจิทัล และการจัดการอีสปอร์ต โดยการเรียนการสอนจัดให้มี ภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฏี เพื่อเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคธุรกิจในยุคดิจิตอล More... Click

ค.บ. (คณิตศาสตร์ หลักสูตร 2 ภาษา)

     หลักสูตรที่เน้นการเียนการสอนเกี่ยวกับ การเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ควบคู่การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาคณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลและการคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลนีที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพที่นำคณิตศาสตร์ไปใช้ เช่น การประกอบธุรกิจ การออกแบบระบบในคอมพิวเตอร์ การสร้างสรรค์งานสำหรับวิศวกรรและสถาปนิก และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และปัญหาทางสังคม More... Click

Then you're a mathemtician! (1).png