Untitled-6.jpg

ทุนการศึกษา

     ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา อันเป็นพันธกิจของวิทยาลัย ในการนี้วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดให้มีเงินทุนการศึกษา โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาและมอบโอกาส แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพน์ของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษานึั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึงและยุติธรรม กับนักศึกษาทุกท่านที่มีความสนใจ วิทยาลัยนานาชาติ จึงประกาศหลักเกณฑ์ การพิจารณาทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้ Click นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยนานาชาติ ยังมีการจัดหาทุนการศึกษาจากภายนอก ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนและมอบโอกาสในการศึกษาอีกทางนึ่ง