ทุนการศึกษา

     ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา อันเป็นพันธกิจของวิทยาลัย ในการนี้วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดให้มีเงินทุนการศึกษา โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาและมอบโอกาส แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพน์ของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษานึั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึงและยุติธรรม กับนักศึกษาทุกท่านที่มีความสนใจ วิทยาลัยนานาชาติ จึงประกาศหลักเกณฑ์ การพิจารณาทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้ Click นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยนานาชาติ ยังมีการจัดหาทุนการศึกษาจากภายนอก ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนและมอบโอกาสในการศึกษาอีกทางนึ่ง

logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC