ค่าเทอม.jpg

** หมายเหตุ **
• เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
• กยศ. หมายถึง การกู้ยืมต่อเนื่อง

• ทุกสาขาวิชาสามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ทั้ง กยศ. / กรอ.