** หมายเหตุ **
• เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
• กยศ. หมายถึง การกู้ยืมต่อเนื่อง

• ทุกสาขาวิชาสามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ทั้ง กยศ. / กรอ.

logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC